Historie Ostravy

Tato stručná historie Ostravy se zabývá obdobím, kdy se z malého poddanského města, založeného ve 13. století, stalo  během industrializace, za pouhých 50 let, známé průmyslové centrum.

Město Ostrava vznikla v první polovině 13.století.V této době spadala pod Hukvaldské panství. Hukvaldskému panství patřily 4 města a 25 vesnic. Ostrava byla poškozena založením Brušperku, který nesl jméno po biskupu Brunovi a který se měl stát centrem Hukvaldského panství.

Na samém konci 13.století vznikl Slezskoostravský hrad, který byl později značně poškozen během 30.leté války a v pozdější době poddolováním, kdy poklesl asi o 20 m, neboť v jeho blízkosti se nacházely ostravské doly Trojice, Ján Mária a Zárubek.

Koncem 14.století došlo k opevnění Ostravy hradbami.V době Husitských válek v roce 1437 získal Hukvaldy a tedy i Ostravu, která pod Hukvaldské panství spadala, Jan Čapek ze Sán, který postavil stav na řece Ostravici a vedl vodu k Ostravským mlýnům a rybníkům.V 15.století bylo Hukvaldské panství spolu s Ostravou často zastavováno.V této době měla Ostrava asi 1000 obyvatel.

V roce 1533 město Ostrava koupilo Čertovu Lhotu (dnešní Mariánské hory) a v roce 1555 koupilo Přívoz. V této době Ostrava prosperovala především chovem ryb. V roce 1556 zachvátil Ostravu velký požár, který zničil skoro celé město.

V roce 1582 dal biskup Stanislav Pavlovský uvěznit, kvůli náboženským neshodám na měsíc na Hukvaldský hrad městskou radu Ostravy.V roce 1584 vydal biskup Stanislav Pavlovský nový řád, který mimo jiné nařizoval, že ve městě Ostrava nemají být trpěni nekatolíci a měli být z Ostravy vyhoštěni, pokud by odmítli přistoupit ke katolické víře. Členové městské rady Ostravy byli podle tohoto řádu chráněni a kdyby je někdo napadl jen slovem, měl být uvězněn na 2 týdny na Hukvaldském hradu.V roce 1589 věznil biskup na Hukvaldském hradě 50 Ostravských měšťanů, kteří odmítli dodržovat náboženské předpisy.V roce 1593 zastavil biskup Stanislav Pavlovský panství Hukvaldské, město Příbor a Ostravu.

V roce 1623 vypukl na Ostravsku mor, který značně zdecimoval obyvatelstvo.V roce 1625 se epidemie moru opakovala.V roce 1626 obsadilo Ostravu dánské vojsko. Při tomto obléhání zahynulo mnoho obyvatel Ostravy. Ostrava měla v první polovině 17.století 211 domů, většinou dřevěných a například město Příbor mělo ve stejném období 230 domů.

V těžkém období po skončení 30.leté války byli zaměstnanci města Ostravy hlásní, písaři, varhaníci, zvoníci, kantoři, obecní poslové, vrátní, obecní pastýři a mistr kat.V roce 1675 postihl Ostravu další požár, kdy vyhořela polovina města.V této době byly v Ostravě také časté povodně. Došlo také k úpadku řemesel a v této době převládalo zemědělství.V roce 1715 se v Ostravě opět objevil mor. Po této morové nákaze zůstalo v Ostravě spousta opuštěných domů. Tyto opuštěné domy byly značeny křížky, které udávaly kolik obyvatel v dané době,podlehlo moru. V roce 1729 třicetiletou válkou, povodněmi a morem zdecimovaná Ostrava ztratila dokonce hrdelní právo.V roce 1748 bylo v Ostravě jen 109 domů a v roce 1763 zasáhl Ostravu další ničivý požár, který zničil velkou část města. V této době se však Ostrava začala hospodářsky rychle rozvíjet.

Přispělo k tomu nejenom objevení uhlí v Trojickém údolí,ale i připojení Bukoviny a Haliče k Rakouské monarchii,což přispělo k masivnímu rozvoji obchodování s těmito městy.I když těžba uhlí se v Ostravě zpočátku rozvíjela velice pomalu,tehdejší průzkum odhadoval těžbu uhlí na 10 – 20 let a bylo navrženo vybudovaní několika šachet se 2 – 4 horníky.V roce 1830 až 1880 nastává začátek industrializace a začíná velký rozvoj průmyslu ,buduje se  Rudolfová huť a Žofínská huť.V tomto období ,byly také založeny Ostravské šachty -Jindřich,Trojice,Terezie,Michal,Jan Mária,Hlubina,Karolína,Šalamoun,Anselm…

V tomto období industrializace byla  vybudována Severní dráha Ferdinandova.1.5.1847 byl významným dnem ,neboť na nádraží v Ostravě -Přívoze ,přijel první vlak. Přívozské nádraží bylo vybudováno v místě kde bývaly městské rybníky.Nádraží bylo vybudováno v Přívoze z důvodu,že radní Ostravy se dlouho bránili tomu,aby v Ostravě bylo nádraží,neboť trpěli předsudky,že jim vlak podpálí město,a proto se snažili ,aby bylo nádraží vybudováno co nejdál od města.

V roce 1848 bylo zrušeno poddanství ,takže Ostrava již nepatřila pod Hukvaldské panství a stala se svobodným městem .Ale je to hlavně období kdy se z Ostravy za pouhých 30-50 let stalo velké průmyslové město ,které se před tímto obdobím ,několik století rozvíjelo velice pomalu.

Spolu s průmyslovým rozvojem Ostravy se však nestačila dost rychle rozvíjet ostatní odvětví jako vodovody a silnice.Časté byly například stížnosti na Stodolní ulici ,kde tehdy vedla polní cesta na Fifejdy a kde byly vybudované stodoly měšťanů,kteří si stěžovali,že se po deštích nemohou dostat ke svým stodolám.V srpnu 1880 postihla Ostravu ničivá povodeň,kdy byla zaplavena velká část města a bylo zaplaveno i několik průmyslových závodů a dolů.

V roce 1894 byla postavena první tramvajová trať,která vedla z Přívozského nádraží přes Moravskou Ostravu do Vítkovic.Až do roku 1900 ,kdy byly Ostravské tramvajové tratě elektrifikovány ,jezdily tramvaje na páru.

První vodárna v Ostravě,byla vybudována v roce 1890 a o 5 let později byla dána do provozu první elektrárna.V  této době již měla Ostrava 30 tis. obyvatel.